A4 copy

A3 copy
A2-1 copy
A1 copy

March 2018

การดำเนินในการทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

By |March 3rd, 2018|

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง ในระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ประกอบด้วยงานถนน Concrete, งานถนน Concrete ภายในอุโมงค์ งานหล่อปากอุโมงค์ งานระบบไฟฟ้าแสงสว่างและระบายอากาศในอุโมงค์ งานเทคอนกรีตพื้นสะพาน minor bride ความก้าวหน้าดังภาพประกอบ […]

Comments Off on การดำเนินในการทำงานประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

February 2018

การดำเนินในการทำงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

By |February 6th, 2018|

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง ในระหว่างเดือนมกราคม ๒๕๖๑ ประกอบด้วยงานถนน Concrete, งานถนน Concrete ภายในอุโมงค์ งานหล่อปากอุโมงค์ ความก้าวหน้าดังภาพประกอบ […]

Comments Off on การดำเนินในการทำงานประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๑

3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า

By |February 5th, 2018|

3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า […]

Comments Off on 3 กุมภาพันธ์ 2561 นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า

January 2018

ศึกษาดูงาน คณะแขวงทางหลวงหนองคาย

By |January 29th, 2018|

ศึกษาดูงาน คณะแขวงทางหลวงหนองคาย

ศึกษาดูงาน คณะแขวงทางหลวงหนองคาย ได้จัดโครงการศึกษาดูงานของเจ้าหน้าที่แขวงหนองคายและ หน่วยบริการ – สะพานมิตรภาพหนองคาย – เวียงจันทร์ วัตถุประสงค์เพื่อให้เจ้าหน้าร่วมโครงการศึกษาดูงาน ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการควบคุมงานก่อสร้างขนาดใหญ่ของกรมทางหลวงเพื่อจะได้นำไปปรับใช้ในการปฎิบัติงานได้ โดยศึกษาดูงานก่อสร้างของโครงการฯ ณ วันอาทิตย์ ที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. – ๑๕.๐๐ ณ ห้องประชุมศูนย์ข้อมูลประชาสัมพันธ์โครงการเชื่อมผืนป่า กรมทางหลวง ทางหลวงหมายเลข ๓๐๔ กม.ที่ ๒๐๑+๒๐๐ ต.บุพราหมณ์ อ.นาดี จ.ปราจีนบุรี มีหัวข้อการบรรยาย สัมมนา ดูงานดังนี้
– แนะนำโครงการฯ ความเป็นมา รูปแบบของโครงการ
– การออกแบบอุโมงค์
– การติดตั้งผนังอุโมงค์
– ขั้นตอนการก่อสร้างสะพานและการดำเนินการด้านสิ่งแวดล้อม
เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับเจ้าหน้าแขวงทางหลวงหนองคาย […]

Comments Off on ศึกษาดูงาน คณะแขวงทางหลวงหนองคาย

การดำเนินในการทำงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

By |January 12th, 2018|

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี

โครงการก่อสร้างสาย อ.กบินทร์บุรี – อ.ปักธงชัย (ทางเชื่อมผืนป่า) จ.ปราจีนบุรี ได้เข้าดำเนินการงานก่อสร้าง ในระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๐ ประกอบด้วยงานถนน Concrete, งานติดตั้งแผ่นผนังอุโมงค์แล้วเสร็จ ทั้งฝั่งซ้ายและขวา งานหล่อปากอุโมงค์ฝั่งซ้าย ความก้าวหน้าดังภาพประกอบ
[…]

Comments Off on การดำเนินในการทำงานประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๐

16 ธันวาคม 2560 ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผอ.สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) แห่งประเทศไทย และ Mr.Mason Campbell อาจารย์ มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ออสเตรี. แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า

By |January 12th, 2018|

16 ธันวาคม 2560 ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผอ.สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) แห่งประเทศไทย และ Mr.Mason Campbell อาจารย์ มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ออสเตรี. แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า […]

Comments Off on 16 ธันวาคม 2560 ดร.อนรรฆ พัฒนวิบูลย์ ผอ.สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า (WCS) แห่งประเทศไทย และ Mr.Mason Campbell อาจารย์ มหาวิทยาลัยเจมส์คุก ออสเตรี. แวะเยี่ยมชม โครงการ ทางเชื่อมผืนป่า